Wardhani, Putri Ayu Puspieta, Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia