Panuju, Redi, Fikom Unitomo Jl semolowaru 84 Surabaya 60118, Indonesia